Všetko pre profesionálneho obkladača

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok spoločnosti WOLCAT, s.r.o.

Čl. I
Všeobecné ustanovenia
Tento reklamačný poriadok spoločnosti WOLCAT, s.r.o. (ďalej len „Reklamačný poriadok") je vydaný podľa §14 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Čl. II
Predmet úpravy
Reklamačný poriadok upravuje rozsah, podmienky a spôsob uplatnenia práva zo zodpovednosti za vadu tovaru, na ktorý bola poskytnutá záruka a ktorý si zakúpil spotrebiteľ podľa osobitného predpisu1.

Čl. III
Vymedzenie pojmov
Na účely reklamačného poriadku sa rozumie
a) predávajúci: WOLCAT, s.r.o. Komenského 590/2, 962 01 Zvolenská Slatina, Slovenská republika, IČO: 50326392, IČ DPH: SK2120275971;
spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sro, vložka č. 29834/S,
b) spotrebiteľ: osoba podľa osobitného predpisu2,
c) produkt: výrobok, tovar, súčasť tovaru alebo služba, ktorý je dodávateľ
oprávnený poskytovať podľa osobitného predpisu3 v súlade so zápisom predmetu
činnosti v Obchodnom registri (ďalej len „tovar"),
d) miestom uplatnenia reklamácie: sídlo predávajúceho podľa písmena a),
e) reklamačným protokol: dokument, ktorým spotrebiteľ uplatňuje právo zo zodpovednosti za vadu tovaru.

Čl. IV
Zodpovednosť predávajúceho
1. Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že tovar, ktorý si zakúpil:
a) má požadovanú kvalitu, rozmery a úžitkové vlastnosti udané predávajúcim alebo výrobcom a že jeho používanie bolo schválené podľa osobitného predpisu4,
b) je bez vád,
c) predal za cenu uvedenú v cenníku alebo na základe dohodnutej ceny,
d) zodpovedá zdravotným a hygienickým podmienkam, ktoré ustanovujú osobitné predpisy.
2. Predávajúci ďalej zodpovedá spotrebiteľovi za vady tovaru, ktoré:
a) existovali pri jeho prevzatí,
b) vznikli v priebehu záručnej doby, ktorú poskytol predávajúci alebo výrobca tovaru vo svojom záručnom liste potvrdený predávajúcim alebo vyplýva z doby uvedenej v tomto reklamačnom poriadku.
3. Pri predaji tovaru je predávajúci povinný vydať spotrebiteľovi doklad preukazujúci jeho zakúpenie.

Čl. V
1. Predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za vady tovaru, ktoré:
a) nemožno pokladať za vady, na ktoré sa nevzťahuje záruka podľa čl. VIII,
b) vznikli po uplynutí záručnej doby alebo ktoré spotrebiteľ uplatnil až po jej uplynutí.
2. Predávajúci nezodpovedá za vadu tovaru, ak spotrebiteľ nevie hodnoverne preukázať jeho zakúpenie od predávajúceho.

Čl. VI
Reklamácia tovaru
1. Spotrebiteľ má právo vytknúť vady tovaru zistenej na ním zakúpenom tovare. Toto právo sa nevzťahuje na tovar, za ktorý predávajúci nezodpovedá.
2. Vadu tovaru je spotrebiteľ povinný uplatniť bez zbytočného odkladu, po tom čo mal možnosť prezrieť si tovar, najneskôr však do šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom. Ak spotrebiteľ v tejto lehote vadu nevytkne, jeho právo zaniká.
3. Ak ide o vadu tovaru, ktorá neexistovala v čase jeho prevzatia spotrebiteľom a vyskytla sa až po šiestich mesiacoch odo dňa prevzatia tovaru, spotrebiteľ je oprávnený vytknúť vadu tovaru odo dňa jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej doby.
4. Ak spotrebiteľ nevytkne vadu tovaru do uplynutia záručnej doby, jeho právo zaniká.
Na reklamáciu tovaru, ktorá bola uskutočnená až po uplynutí záručnej doby predávajúci neprihliada.
5. Predávajúci je povinný spísať o vytknutí vady reklamačný protokol, ktorý obsahuje najmä kto, kedy a kde vytkol vadu tovaru, jej popis a spôsob vybavenia. Vzor Protokolu o reklamácii je uvedený v prílohe 1.

Čl. VII
Záruka tovaru
1. Predávajúci poskytuje na tovar záruku v dobe dvadsaťštyri mesiacov alebo podľa osobitného predpisu1.
2. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od predávajúceho.
3. Pri výmene tovaru za nový tovar v rámci reklamácie začne plynúť nová záručná doba odo dňa prevzatia nového tovaru.

Čl. VIII
Vylúčenie záruky tovaru
1. Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru, ktoré po ich prevzatí:
a) spôsobil spotrebiteľ alebo iná osoba poškodením tovaru alebo neodbornou manipuláciou alebo vznikli nezávisle od ich konania vis major,
b) vznikli nesprávnym spôsobom používania, nedovoleným používaním alebo používaním na iné účely ako je tovar určený,
c) evidentne mechanicky alebo inak zničeného alebo zjavne poškodeného alebo znečisteného tovaru cudzou látkou, z ktorého je nesporne zrejmé, že ich zničenie, poškodenie alebo znečistenie nemohol spôsobiť spotrebiteľ,
d) vznikli ako následok:
1. svojvoľných úprav alebo opráv vykonávaných inak ako v rámci reklamačného konania záručnou opravou podľa tohto reklamačného poriadku,
2. iných neodborných zásahov alebo akýmkoľvek iným jeho zaobchádzaním, ktoré je v rozpore so záručnými podmienkami,
3. nesprávneho skladovania, uschovania alebo odkladania tovaru v nevhodnom prostredí.

Čl. IX
Postup pri uplatnení zodpovednosti za vadu tovaru
1. Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť zodpovednosť za vadu tovaru (ďalej len „reklamácia") v mieste uplatnenia reklamácie. Reklamácia je uplatnená dňom úplného a riadneho spísania protokolu o reklamácii a doložením všetkých príslušných dokladov.
2. Spotrebiteľ je povinný pri reklamácii tovaru predložiť vadný tovar a doložiť doklady, ktoré osvedčujú nákup tovaru od predávajúceho, najmä doklad o zakúpení, dodací list, faktúru alebo iný hodnoverný doklad. Ak spotrebiteľ spolu s tovarom nepredloží doklad podľa predchádzajúcej vety, predávajúci je oprávnený spísať protokol o reklamácii, avšak upozorní spotrebiteľa, že reklamačné konanie nezačne, kým nebudú splnené formálne náležitosti reklamácie. Na odstránenie formálnych
nedostatkov určí predávajúci lehotu, ktorá nemôže byť kratšia ako tri dni.
3. Ak spotrebiteľ neodstráni nedostatky podľa odseku 2. predávajúci reklamačné konanie zastaví.
4. Ak spotrebiteľ uschoval u predávajúceho reklamovaný tovar, predávajúci ho vyzve, aby tento tovar do siedmych dní vyzdvihol, inak ho zašle spotrebiteľovi na jeho náklady.

Čl. X
1. Reklamáciu prijíma zamestnanec predávajúceho, ktorý je určený na prijímanie reklamácii spotrebiteľov (ďalej len „ zodpovedná osoba"). Pri uplatnení reklamácie zodpovedná osoba je povinná spísať protokol o reklamácii, ktorý po spísaní spotrebiteľ potvrdí. Jedno vyhotovenie protokolu o reklamácii predávajúci vydá spotrebiteľovi.
2. Na účel podľa odseku 1 je predávajúci oprávnený spracovávať osobné údaje spotrebiteľa podľa osobitného predpisu5.

Čl. XI
1. Ak ide o zrejmú vadu tovaru a na jej posúdenie netreba osobitne vypracovať posudok, predávajúci je povinný vadu tovaru podľa možností odstrániť bez zbytočného odkladu.
2. Ak tovar pri reklamácii treba osobitne posúdiť, lehota na jej vybavenie nemôže presiahnuť 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Do tejto lehoty sa nezapočíta doba, ktorú zavinil spotrebiteľ svojim konaním alebo svojou nespoluprácou.

Čl. XII
1. Spotrebiteľ je oprávnený žiadať aby:
a) ak ide o odstrániteľnú vadu tovaru:
1. predávajúci ju odstránil podľa možností bez zbytočného odkladu najneskôr však do uplynutia zákonom ustanovenej lehoty a na svoje náklady,
2. predávajúci vadný tovar vymenil, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru a závažnosť vady,
b) ak ide o neodstrániteľnú vadu tovaru
1. predávajúci vymenil vadný tovar za bezvadný alebo odstúpil od kúpnej zmluvy, ak vadu nemožno odstrániť a táto vada bráni
riadnemu užívaniu tovaru,
2. predávajúci poskytol primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru, ak ide o vadu, ktorá nebráni riadnemu užívaniu tovaru,
c) ak ide o opakujúce sa vady
- predávajúci vymenil vadný tovar za bezvadný alebo odstúpil od kúpnej zmluvy, ak vadu síce možno odstrániť avšak táto vada bráni riadnemu užívaniu tovaru vzhľadom na vyskytnutie tej istej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich záručných opravách alebo pre väčší počet vád, ktoré sa na tovare súčasne vyskytli, pričom každá z vád bráni riadnemu užívaniu veci.

Čl. XIII
1. Ak spotrebiteľovi vznikne povinnosť prevziať tovar od predajcu a spotrebiteľ ho neprevezme v lehote, ktorú mu na to predávajúci určil, predávajúci je oprávnený účtovať skladné za tovar v sume 3,00 € za každý aj začatý deň uskladnenia. Lehota
na prevzatie tovaru určená predajcom nesmie byť kratšia ako desať dní.
2. Ak spotrebiteľ neprevezme tovar ani po opätovnej výzve, predávajúcemu vznikne právo tovar držať, užívať ho, nakladať s ním a požívať jeho plody alebo zaslať ho spotrebiteľovi na jeho náklady.

Čl. XIV
Ak predávajúci odstránil vadu tovaru, alebo vadný tovar vymenil za bezvadný podľa tohto reklamačného poriadku, považuje sa reklamácia za vybavenú. Vybavenie reklamácie sa zaznamená do reklamačného protokolu. Pri vybavení reklamácie predávajúci vydá spotrebiteľovi jedno vyhotovenie reklamačného protokolu s príslušným záznamom.

Čl. XV
1. Vo veciach, ktoré neupravuje tento reklamačný poriadok sa postupuje podľa osobitných predpisov6.
2. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na opravu tovaru primerane.

Čl. XVI
Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1. júna 2016.
Vladimír Lipiansky, Matúš Lipiansky, Konatelia spoločnosti
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Napr. Občiansky zákonník, Obchodný zákonník Slovenskej Republiky
2 § 2 písm. a) zákona NR SR č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa o zmene zákona NR SR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
3 Zákon NR SR č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
4 Zákon NR SR č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
5 Zákon NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
6 Zákon NR SR č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa o zmene zákona NR SR č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov, Občiansky zákonník

Naše webové stránky

www.predaj-ohrievac.sk

- ohrievače a odvlhčovače

www.wolcat.sk

- elektrocentrály a požičovňa

www.prenajomnaradia.sk

- pozičovňa strojov a náradia

 
Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie