Všetko pre profesionálneho obkladača

Ochrana osobných údajov

Vážený zákazník,

Táto informácia o ochrane osobných údajov a súkromia sa vzťahuje na Vás a na Vaše osobné
údaje, pretože ste našim zákazníkom. Naša spoločnosť vystupuje ako prevádzkovateľ pri
spracúvaní Vašich osobných údajov.
Chceme Vám vysvetliť ako budeme používať osobné údaje, ktoré získame od vás alebo od
tretích strán počas trvania nášho zmluvného vzťahu, či po jeho ukončení.
Týmto dokumentom si zároveň chceme splniť našu povinnosť poskytnúť informácie podľa
čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým
sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018
Z.z. z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

Identifikačné údaje prevádzkovateľa:

Firemné údaje
WOLCAT, s.r.o.
Komeského 590/2, Zvolenská Slatina 962 01
IČO: 50 326 392
DIČ: 2120275971
Zastúpený: Matúš Lipiansky, konateľ spoločnosti

1. Typy osobných údajov
Spracovávame nasledujúce údaje:
• Osobné kontaktné údaje. Napríklad vaše meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa
na zasielanie písomností, emailová adresa, kontaktné telefónne číslo, dátum narodenia.
• Pracovné kontaktné údaje. Napríklad adresa firmy, ktorú zastupujete, pracovná emailová
adresa a telefónne číslo.
• Zmluvné údaje. Napríklad obsah zmluvy uzatvorenej s našou spoločnosťou, vrátane
všetkých jej dodatkov, rozsah poskytovaných služieb, typ vozidla, jeho označenie.
• Platobné informácie.
• Údaje o korešpondencii a komunikácii. Ako napr. emailová korešpondencia, internetové
dátové prenosy a IP adresa.
• Prístupové práva. Vaše prístupové práva k rôznym aplikáciám v rámci IT infraštruktúry.
• Registračné údaje vrátane prístupového hesla.
• Informácie týkajúce za bezpečnosti.
• Záznamy z kamerového systému.

2. Účely a ciele spracúvania údajov
Vaše údaje budeme spracúvať na nasledovné účely:
• Poskytovanie zmluvných služieb. Musíme zabezpečovať evidenciu svojich klientov v
zmysle osobitných predpisov. Právnym základom je plnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa.
• Vernostný program . Evidencia zákazníka a zasielanie noviniek o najnovších ponukách a
službách spojených s členstvom v našom programe. Právnym základom je zmluva
uzatvorená medzi nami a oprávnený záujem prevádzkovateľa.
• Dane a účtovníctvo. Z účelom plnenia povinností vyplývajúcich z daňového zákona a iných
predpisov spojených finančným plnením sme povinní spracovávať určité osobné údaje.
Právnym základom je plnenie zákonných povinností.
• Bezpečnosť a ohrozenie prevádzky a siete. Kontrolujeme funkčnosť, bezpečnosť a stabilitu
prevádzky našej siete, ktorej ste účastníkom. Právnym základom je plnenie zákonných
povinností a oprávnený záujem prevádzkovateľa.
• Zároveň máme v našej prevádzke nainštalovaný kamerový systém, ktorý Vás chráni
a chráni aj náš majetok. Právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa
• Riešenie sporov a vyšetrovanie priestupkov. Môžeme spracovávať osobné údaje na účely
riešenia sporov, sťažností alebo právnych postupov alebo ak máme podozrenie z priestupku,
ktoré by sme chceli ďalej preskúmavať. Právnym základom je plnenie zákonných povinností
a oprávnený záujem prevádzkovateľa.
• Dodržiavanie zákona. Možno budeme musieť spracovávať vaše osobné údaje, aby sme
dodržiavali zákon (napr. Zhoda vášho mena s menami na takzvaných zoznamoch určených
strán a dodržiavanie zákona o praní špinavých peňazí) alebo aby sme vyhoveli súdnemu
príkazu.
• Zákaznícka administratíva. Vedieme si záznamy o všetkých našich zákazníkoch a ich
službách. Na základe analýzy našich záznamov tiež robíme strategické rozhodnutia ponukách
pre našich zákazníkov. Právnym základom je zmluva uzatvorená medzi nami a oprávnený
záujem prevádzkovateľa.

3. Kto má prístup k vašim údajom
Prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami za nasledovných okolností:
Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretími stranami, ktoré konajú v našom mene,
napríklad s poskytovateľom služieb. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať
vaše osobné údaje len na účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi pokynmi. Zmluvne sme
ich zaviazali, aby dodržiavali bezpečnostné pokyny upravujúce v zákone.
K osobným údajom budú mať prístup naši zamestnanci. Prístup majú len tí, ktorí to pri
svojej práci potrebujú na vyššie uvedené účely, a len vtedy, ak je zamestnanec viazaný
povinnosťou mlčanlivosti.
Ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz, vaše osobné údaje môžeme zdieľať napríklad s
našimi dodávateľmi alebo klientmi, daňovými úradmi, úradmi sociálneho zabezpečenia,
orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými vládnymi orgánmi.
Doplňujúce informácie:
- Vaše osobné údaje sú spracúvane v prostredníctvom softvérového programového
vybavenia, najmä za účelom správneho vedenia účtovnej evidencie, ku ktorému majú
prístup poverení zamestnanci prevádzkovateľa.

4. Umiestnenie vašich osobných údajov
Vaše osobné údaje budú umiestnené výlučne v rámci Európskej únie a Európskeho
hospodárskeho priestoru. Vaše údaje v našich systémoch chránime v najvyššej možnej miere.

5. Uchovávanie osobných údajov
Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas a tieto údaje budú vymazané, keď už
nebudú potrebné na účely spracovania. Vo väčšine prípadov to znamená, že uchováme vaše
údaje počas trvania Vášho vzťahu s nami. Pokiaľ je to možné, údaje vymažeme ešte počas
Vášho vzťahu s nami, ako náhle už nebudú potrebné. V každom prípade, vaše osobné
záznamy vymažeme najneskôr do uplynutia zákonných lehôt po skončení zmluvného vzťahu,
pokiaľ legislatíva nevyžaduje ich uchovávanie.
Vaše osobné údaje môžeme spracovávať po dlhšiu dobu po ukončení vzťahu v prípade
pretrvávajúceho právneho sporu alebo ak ste nám udelili povolenie na dlhodobé uchovávanie
vašich osobných údajov.

6. Právny základ pre spracovávanie vašich údajov
Vo väčšine prípadov spracovávame vaše osobné údaje na základe toho, že spracovanie je
nevyhnutné na účely oprávneného záujmu, ktorý sledujeme, na zmluvnom základe alebo na
základe súhlasu vás ako dotknutej osoby. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať
preukázateľným oznámením na našej web stránke. V mnohých prípadoch budeme tiež
musieť spracovať vaše osobné údaje na základe zákonnej povinnosti v zmysle osobitného
predpisu. V prípade spracúvania na základe súhlasu máte vždy možnosť svoj súhlas
stiahnuť.

7. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB
Je dôležité, aby ste chápali, že ide o Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame a že chceme, aby
ste s tým boli uzrozumení. Aj keď na spracovanie Vašich osobných údajov nepotrebujeme
vaše povolenie, lebo nám to ukladá zákon, alebo zákony spojené s našou zmluvou, v
súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte veľa práv. Text hore Vám odpovie
na väčšinu vašich otázok.

Vaše práva

Právo na prístup
Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane
informácií o tom:
• Prečo spracovávame vaše osobné údaje
• Aké kategórie osobných údajov spracovávame
• S kým vaše osobné údaje zdieľame
• Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty
• Aké máte práva
• Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)
• Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
• Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme
ochranu vašich osobných údajov.
Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v tomto dokumente.
Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak,
dodatočné kópie budú spoplatnené.

Právo na opravu
Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak
je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa
presťahovali.

Právo na vymazanie
Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame
vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o
vymazanie týchto údajov.

Právo na obmedzenie
Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti
spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť
presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na
obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov)
môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v
súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný
verejný záujem na spracovaní. Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich
osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.

Právo namietať
Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti
nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba
vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva
a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie,
uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.

Právo na prenos údajov
Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na
základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne
používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto
informácií na iného správcu údajov.

Stiahnutie súhlasu
Máte právo svoj súhlas stiahnuť a my následne zastavíme svoje spracovateľské činnosti na
základe tohto právneho dôvodu.
O vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme vaše
osobné údaje mohli poskytnúť.
V prípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona o
ochrane osobných údajov na príslušnom dozornom orgáne, napríklad prostredníctvom
www.dataprotection.gov.sk.

Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si uplatním svoje
práva?
Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k
vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na nás na mailovej adrese wolcat@wolcat.sk
a vaše podnety a žiadosti budú preverené.
Ak s našou odpoveďou nebudete spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje
nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne, ktorým
je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe
podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

8. Kontaktné údaje
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete
nás kontaktovať prostredníctvom našej korešpondenčnej adresy uvedenej na našej stránke
alebo mailom na wolcat@wolcat.sk

Súbory „cookie" na našej webovej stránke
Naša spoločnosť používa na svojej webovej stránke súbory cookies. Ich zber je možný iba na
základe Vášho súhlasu. Súbory cookies sú malé textové súbory pozostávajúce z radu čísel a
písmen, ktoré sa ukladajú na pevný disk Vášho počítača prostredníctvom webového
prehliadača a zároveň dokážu jednoznačne identifikovať Váš počítač a Vašu IP adresu.
Naša Spoločnosť využíva súbory cookies na nasledovné účely:
- responzívnosť,
- identifikáciu návštevníka a jeho súhlasenie s používaním súborov cookies.
Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia .Môžete vymazať všetky
súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste
im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri
každej návšteve webovej stránky manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a
funkcie nebudú fungovať.

Naše webové stránky

www.predaj-ohrievac.sk

- ohrievače a odvlhčovače

www.wolcat.sk

- elektrocentrály a požičovňa

www.prenajomnaradia.sk

- pozičovňa strojov a náradia

 
Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie